Google Thanh công cụ

Cài đặt Thanh công cụ của Google


Phiên bản để in

Thống kê sử dụng do Thanh công cụ gửi sẽ không được liên kết với thông tin cá nhân của bạn và có thể được tắt thông qua Tùy chọn thanh công cụ.
Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện ở trên cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Định cấu hình cài đặt tìm kiếm của bạn