Điều khoản dịch vụ của Google Drive

Bằng cách sử dụng Google Drive, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google. Nếu bạn là người dùng Google Apps, việc sử dụng của bạn phải tuân theo Điều khoản dịch vụ thích hợp của Google Apps hoặc các điều khoản được thương lượng của Google Apps, nếu có.